index.htm
Declaratii_avere_interese_2021Publicatie_casatorie
RUA
HA_2023_2
Disp_autotit_executive
MOL_Doc_inf_financiare
HA_2022_2
HA_2021_2
Notarari_adoptate_2020_pag3
Notarari_adoptate_2019_1
HA_2023_2

Comuna

GORBAN

județul Iași

 2023| 2022 |2021 | 2020 | 2019

HOTĂRÂREA Nr.24 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.23 pentru implementarea proiectului achiziție miniexcavator cu accesorii în comuna Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr.22 privind aprobarea aderării comunei Gorban, județul Iași la noul parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociației Grupul de Actțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023-2027

HOTĂRÂREA Nr.21 privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/ extinderea /reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTĂRÂREA Nr.20 privind predarea în administrarea operatorului regional S.C. APAVITAL S.A. a terenurilor aferente rezervoarelor de apă a stației de epurare ca urmare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, consolidat 2021

HOTĂRÂREA Nr.19 privind modificarea anexei HCL nr. 10 din 28.05.2020 referitoare la obiectivul de investiție „Rețea canalizare, stație epurare comuna Gorban, județul Iași”

HOTĂRÂREA Nr.18 privind introducerea în domeniul privat al comunei Gorban a patru echipamente achiziționate pentru serviciul de gospodărire comunală în comuna Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA Nr.17 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.16 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr.15 privind stabilirea salariilor de bază la gradația 0 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gorban, jud. Iași

HOTĂRÂREA Nr.14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obictivului de investiție „Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Gorban, comuna Gorban, județul Iași”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5,-Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea întegrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr.13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obictivului de investiție „Reabilitare și modernizare Școla Primară din satul Scoposeni, comuna Gorban, județul Iași”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5,-Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea întegrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HOTĂRÂREA Nr.12 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HOTĂRÂREA Nr.11 privind aprobarea graficului de ședință pe trimestrul al II-lea 2023

HOTĂRÂREA Nr.10 privind depunerea și implementarea aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Gorban, juețul Iași” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 Educație

HOTĂRÂREA Nr.9 privind trecerea în domeniul public al comunei Gorban a unui număr de 21 drumuri de exploatare agricolă

HOTĂRÂREA Nr.8 privind aprobarea studiului de fezailitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de invetiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Gorban, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 HOTĂRÂREA Nr.7 privind desemnarea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni

HOTĂRÂREA Nr.6 privind aprobarea Planului de lucrări ce urmeaă a fi executate în anul 2023 de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și de către perssoanele ce au de efectuat ore în folosul comunității

HOTĂRÂREA Nr.5 privind adresa Asociației Regionale a Servicciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

HOTĂRÂREA Nr.4 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021

HOTĂRÂREA Nr.3 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învîțîmânt din raza teritorială a comunei Gorban pentru anul școlar 2023-2024

HOTĂRÂREA Nr.2 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Gorban nr. 31 din 30.08.2022 referitoare la aprobarea implementării proiectului „Achiziții echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală în comuna Gorban, județul Iași

HOTĂRÂREA Nr.1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări 2023-2025


 
  

1  | 2 | 3 | 

1  | 2  | 3  |